Användarvillkor – Disclaimer

Denna webbplats tillhör Humle Kapitalförvaltning AB (”Humle”).

Genom att använda eller ladda ner information från webbplatsen förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa användarvillkor. För produkter och tjänster som Humle beskriver på webbplatsen finns därutöver separata villkor och regler. Du kan därför inte utgå från att denna webbplats ger dig fullständig information om de produkter och tjänster som Humle tillhandahåller. Om du inte vill förbinda dig till att följa dessa användarvillkor, får du inte använda webbplatsen och inte heller ladda ner någon information från webbplatsen.

Humle har rätt att när som helst efter egen bedömning göra uppdateringar av och ändringar i dessa användarvillkor och i övrigt på webbplatsen. Du måste därför alltid kontrollera att eventuella filer eller dokument som du laddat ner från webbplatsen motsvarar de senaste versionerna. Humle får också efter egen bedömning avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av webbplatsen.

Denna webbplats vänder sig inte på något sätt till personer med hemvist eller medborgarskap i U.S.A., bolag och andra juridiska personer med säte i U.S.A. eller som annars bedriver verksamhet där eller andra fysiska och juridiska personer som är s.k. U.S. persons enligt vid var tid gällande federal eller delstatlig lagstiftning (t.ex. Securities Act 1933 och Internal Revenue Code). Om du är eller företräder en U.S. person ombeds du omgående att lämna denna webbplats. Du får då inte använda webbplatsen och inte heller ladda ner någon information från den. Samma sak gäller för personer med hemvist i eller som vistas i Australien, Kanada eller Japan eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av informationen på webbplatsen är förbjudet eller tillåtligheten därav är på något sätt begränsat.

Humles tjänster erbjuds eller tillhandahålls inte till personer i alla länder.  Humle erbjuder i huvudsak endast sina tjänster till personer bosatta i Sverige samt Spanien och Portugal genom s.k. gränsöverskridande verksamhet. Humle får utan att ange några skäl avböja att tillhandahålla sina tjänster till en viss person, såvida inte Humle enligt lag eller annan författning är skyldig att tillhandahålla tjänsten.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen sker således helt på egen risk. Humle ansvarar inte i något fall för skada eller förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.

Svensk materiell lag är tillämplig på informationen på och användandet av denna webbplats. Tvister som uppkommer i anledning därav ska slutligt avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.