Placeringsinriktning

Humle FondSelect är en globalfond för dig som vill få en bred exponering mot flera geografiska marknader och olika långsiktiga branschteman, med fokus på de stora börserna i Europa och Nordamerika. Fonden är en så kallad fond-i-fond, vilket innebär att den placerar i olika fondbolags fonder. Fondens målsättning är att på lång sikt och med begränsad risk uppnå en ökning av Fondens andelsvärde som överstiger världsindex.

Förvaltningsfilosofi

Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att de placeringar som görs bygger på en fundamental analys. Den fundamentala analysen är tvådelad. En del i analysen handlar om att fastställa vilken exponering fonden ska ha mot olika geografiska marknader och vilka långsiktiga branschteman vi tror kommer att ge bra avkastning över tid. Exponeringen kommer att variera över tid beroende på en rad parametrar, däribland vår åsikt om respektive geografis ekonomiska utsikter. Den andra delen i analysen handlar om att hitta kvalitetsfonder som ger oss den exponering vi eftersträvar. Detta är en kontinuerlig process som bland annat baseras på en utvärdering av historisk avkastning och möten med fondförvaltare för att bedöma kvaliteten i investeringsprocessen.

Kursutveckling (NAV) Humle Fondselect

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.humlekapitalforvaltning.se