Humle Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 §.

I enlighet med Finansinspektionens regler har vi utarbetade rutiner för klagomål och utsett en ansvarig person.

Klagomål

Vid eventuellt klagomål är du välkommen att kontakta bolagets utsedda klagomålsansvarig Tor Dunér, tor.duner@humlekapital.se .

Om du inte är nöjd efter det att du har talat med den klagomålsansvarige kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. De lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas, till exempel att näringsidkaren ska ge konsumenten pengarna tillbaka. Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN, och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet – oavsett vilken bedömning ARN gör.

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol (tingsrätten). I så fall bör du undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader, eller om du kan få allmän rättshjälp.

Du kan också kontakta nedanstående instanser för kostnadsfri rådgivning och vägledning:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Om du vill diskutera ditt ärende med någon utomstående kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå: www.konsumentbankbyran.se.
De kommunala konsumentvägledarna
Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med konsumentverket. Nedan kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister. www.konsumentvagledare.konsumentverket.se.