Varför investera i en småbolagsfond?

Historiskt har de små bolagens avkastning varit betydligt bättre än börsens storbolag. Vi tror att det kommer att vara så även framöver. Småbolag har generellt större potential för tillväxt – både organiskt och genom värdeskapande förvärv. I mindre bolag är bolagsledningen ofta stora aktieägare och driver således verksamheten för aktieägarnas bästa. I en allt mer komplex och föränderlig värld har småbolag också en fördel genom att de lättare kan anpassa sig till nya marknadsförutsättningar. Enligt vår mening lämpar sig småbolagssegmentet särskilt bra för aktiv förvaltning. Mindre bolag är ofta underanalyserade vilket leder till att man ofta kan köpa bolag till ett bra pris i förhållande till det underliggande värdet. Detta är något som vi som aktiva småbolagsförvaltare försöker utnyttja.

Placeringsinriktning

Humle Småbolagsfond investerar i små och medelstora bolag i Norden med fokus på Sverige. Fonden strävar efter att ha en väldiversifierad portfölj med ca 40 innehav och en god branschspridning. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av svenska börsens totala börsvärde. Det typiska innehavet i fonden har dock ett betydligt mindre börsvärde än så – mellan 1 och 5 miljarder SEK. Vi har ingen nedre gräns för hur små bolag vi kan investera i så länge innehavet kan utgöra en relevant del av portföljen.

Förvaltningsfilosofi

Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att de placeringar som görs bygger på en egen fundamental analys. Målet med den fundamentala analysen är att fastställa vad vi tycker att ett företag är värt för att i sin tur kunna ta ställning till om priset på aktien är tillräckligt attraktivt.  Vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv, samtidigt som vi lägger mindre vikt vid faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt. Fonden investerar långsiktigt, vilket innebär en placeringshorisont om minst 3 år. Därmed är omsättningshastigheten i fonden relativt låg. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Kursutveckling (NAV) Humle Småbolagsfond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.humlekapitalforvaltning.se