Kapitalförvaltningstjänsten

För att uppnå en stabil avkastning över tiden anser vi att förvaltningen ska ske på ett strukturerat sätt med investeringar i stora såväl som medelstora och mindre företag. I korthet innebär Humles förvaltningsfilosofi att kapitalet investeras i svenska aktier, fonder för utländska placeringar samt räntebärande placeringar. Vilken allokering som väljs är beroende av varje kunds situation och önskemål. Vi går löpande igenom våra innehav och analyserar vilka aktier som ska köpas eller säljas. Förutom vår egen analys har vi tillgång till information från ett flertal av de ledande mäklarhusen och bankerna. Våra bedömningar baserar sig därför på ett bredare underlag än vad som är fallet hos många andra förvaltare.

Vi erbjuder såväl diskretionära som rådgivande uppdrag om kapitalförvaltning.

Vi kan även, ofta genom samarbetspartners, bistå våra kunder med skattekompetens och familjejuridiska ärenden.

Redovisning

Våra kunder får regelbundet en överskådlig redovisning av sina innehav och i samband med årsskiften upprättar vi deklarationsunderlag för de värdepapper som vi förvaltar. Vi skickar också ut ett månadsbrev där vi redovisar vår syn på finansmarknaden. Via Humlenet kan kunden själv gå in och titta på sin kontoställning.

Kapitalförvaltningsarvode

Vårt förvaltningsarvode uppgår till 1 procent + moms per år av uppdragets värde, såvida inte annat har överenskommits.